Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen RTL Live Entertainment B.V.( hierna te noemen: “RTL LE”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door RTL LE georganiseerd evenement besteld/koopt (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door RTL LE voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”).

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)-uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen RTL LE en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij RTL LE dan wel een door RTL LE ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt.

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege RTL LE verstrekt document of een door of vanwege RTL LE verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van RTL LE. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs [dat als eerste wordt gescand bij aanvang van het evenement/die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement] krijgt toegang. RTL LE mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). RTL LE is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door RTL LE dan wel een door RTL LE ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekt toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf bij de erkende voorverkoopadressen of bij RTL LE garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. RTL LE kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.8 Het toegangsbewijs kan niet worden geruild of ter restitutie worden aangeboden.

2.9 Er is geen onderhandeling mogelijk betreft de ticketprijzen. Dezen zijn vastgesteld door RTL LE. De ticketprijzen verschillen zowel per plaats als leeftijdscategorie waarbij er een kinderkorting is gesteld voor kinderen van drie t/m elf jaar. Hierbij zijn kinderen t/m twee jaar gratis mits op schoot.

3 Verbod doorverkoop e.d.d

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken.

3.2 De klant is jegens RTL LE gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.

3.3 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens RTL LE voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

4 Verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om RTL LE onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan bij wet en regelgeving aangewezen personen.

4.4 De klant mag foto- en filmopnames maken met mobiele apparaten zijnde mobiele telefoon en/of tablets mits het geluid is uitgeschakeld. Echter is het niet toegestaan om professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur mee nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement.

4.5 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.6 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen professioneel fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.7 Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.8 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van RTL LE, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

5 Rechten van RTL LE

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de in de artikelen 3 en 4 van deze algemene voorwaarden is RTL LE gerechtigd de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan RTL LE, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan.

5.2 RTL LE behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien RTL LE dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is RTL LE gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op schadevergoeding ten aanzien van enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 RTL LE behoudt zich het recht voor een ticket order te annuleren, in geval van (maar niet gelimiteerd tot): (i) verdenking van wederverkoop door de klant of geleerdheid van de klant aan een wederverkoper, (ii) verdenking van doorgeven van een pre-sale code aan derden door klant, (iii) verdenking dat klant meer dan het maximaal toegestaan aantal tickets bestelt.

5.5 RTL LE is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen van het evenement te (laten) maken. Door het bezoeken van het evenement stemt de klant er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijke opnamen van hem worden gemaakt. Voor zover de klant in het kader van de opnamen enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten, zou kunnen doen gelden, draagt de klant – thans bij voorbaat – alle (huidige en toekomstige) wereldwijde, onbeperkte (intellectuele eigendoms)rechten geheel, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan RTL LE. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

6 Overmacht

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera heeft RTL LE het recht naar eigen inzicht het evenement te verschuiven naar een andere datum, het evenement te verplaatsen naar een andere locatie of het evenement te annuleren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of een evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd en/of locatie zal zijn. Hoewel RTL LE zal proberen de klant hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen middels digitale communicatie, media en social media, kan RTL LE niet garanderen dat de klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden vóór de datum van het evenement. Klant is verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste contactgegevens bij het plaatsen van de ticket order. RTL LE is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door RTL LE wordt geannuleerd, zal RTL LE uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding die de klant voor het toegangsbewijs aan RTL LE, al dan niet via een (voor)verkoopadres heeft voldaan te restitueren. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. Er vindt geen restitutie plaats ten aanzien van zogenaamde 0-euro tickets (vrijkaarten).

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door RTL LE wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij vergoeding die de klant voor dit toegangsbewijs aan RTL LE, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. bDeze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste (nieuwe) datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Er vindt geen restitutie plaats ten aanzien van zogenaamde 0-euro tickets (vrijkaarten). Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.4 Indien het evenement op dezelfde datum als gevolg van of in verband met overmacht door RTL LE wordt verplaatst naar een andere locatie blijft het toegangsbewijs geldig voor de vervangende locatie waarop het evenement zal plaatsvinden. Er vindt geen restitutie plaats. RTL LE is verplicht de locatiewijziging tijdig te maken, zowel op de oorspronkelijke evenementlocatie als in de regionale media en voor zover bekend via sms en e-mail.

7 Aansprakelijkheid RTL LE

7.1 RTL LE is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan RTL LE toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen RTL LE is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 1. gevolgschade; 2. immateriële schade; 3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van RTL LE.

7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat RTL LE geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

7.3 RTL LE zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

7.4 RTL LE is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

7.5 RTL LE is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

7.6 RTL LE aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de door de klant bij derde partijen – anders dan de door RTL LE op haar website vermelde officiële (voor)verkoopadressen – verkregen tickets. RTL LE kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

8 Slotbepalingen

8.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en RTL LE bestaat is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen RTL LE en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter. RTL LE is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

8.3 Bij verschil van mening tussen RTL LE en klant over de vertaling en/of de uitleg van deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.

9 Algemene Voorwaarden Ziggo Dome

9.1 Voor het garderobereglement van de Ziggo Dome klikt u hier
9.2 Voor het kluisjesreglement van de Ziggo Dome klikt u hier
9.3 Voor het reglement consumptiemunten van de Ziggo Dome klikt u hier

10. Opnames

10.1 Tijdens de show/opname zullen audiovisuele opnamen worden gemaakt. Door het bezoek aan de show/opname stemt de bezoeker er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijk opnamen van hem/haar worden gemaakt. Voor zover de bezoeker in het kader van de opnamen enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten, zou kunnen doen gelden, draagt de bezoeker – thans bij voorbaat – alle (huidige en toekomstige) wereldwijde, onbeperkte (intellectuele eigendoms) rechten geheel, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan RTL Nederland B.V., welke overdracht door de RTL Nederland B.V. wordt aanvaard. RTL Nederland B.V. is onbeperkt gerechtigd om de opnamen, geheel en/of gedeeltelijk, openbaar te (doen) maken, te (doen) verveelvoudigen, beschikbaar te (doen) stellen aan het publiek of anderszins te exploiteren in de meest ruime zin van het woord op elke wijze heden of in de toekomst ook bekend. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat RTL Nederland B.V. het recht heeft om de opnamen (herhaald) uit te (doen) zenden via televisie, te gebruiken op dvd’s, internet of anderszins te exploiteren.